Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
1359 DGT 32 69 46.38%
1360 TREE - Đường kính cây 17 137 12.41%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 79 18.99%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
1363 INPOLY - Đa giác 17 32 53.13%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 53 41.51%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 35 157 22.29%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 136 21.32%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 33 97 34.02%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 145 12.41%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 8 15 53.33%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 26 57 45.61%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%