Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
1307 ODAROAD - Làm đường 11 20 55.00%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 5 9 55.56%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1310 TRANSPOR - Vận tải 10 34 29.41%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
1312 SEQ 11 31 35.48%
1313 GRAPH 10 18 55.56%
1314 INFORNO 0 10 0.00%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 4 7 57.14%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1319 BOARD 13 24 54.17%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1321 CARPET 2 16 12.50%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 18 22.22%
1324 BUS - Đón nhân viên 5 14 35.71%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 33 33.33%
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 16 0.00%
1328 DOMINO - Domino 10 20 50.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 6 0.00%
1330 RANKING - Xếp hạng 0 6 0.00%