#1323. NUMLOCK - Khóa số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Nguyễn Thanh Bình Ôn ĐT Hải Phòng T10/2020

Jame Bond có nhiệm vụ thâm nhập vào phòng thí nghiệm bí mật của Bác sỹ No. Cửa vào được bảo vệ bằng một khóa số có n bảng đánh số từ 1 đến n . Trên bảng thứ i có hiển thị số nguyên a_i\ (i=1,2,…,n) . Dưới mỗi bảng, trừ bảng n có một nút bấm lớn màu đỏ.

Quan sát nhân viên ra vào, Bond thấy mỗi khi bấm vào nút thứ i thì số hiển thị trên bảng thứ i sẽ được thay bằng số hiển thị trên bảng i+1 . Cánh cửa sẽ mở khi dãy số trên bảng là không giảm. Sau khi có người vào cửa sẽ đóng lại và một dãy số khác sẽ hiện ra. Để tránh bị phát hiện, Bond phải thao tác thật nhanh, mở cửa với số lần bấm ít nhất. Hãy xác định số nút ít nhất cần bấm để Bond mở được cửa.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1,a_2,…,a_n\ (1≤a_i≤10^5,i=1,2,…,n) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số nút ít nhất cần bấm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
1 4 2 2 5 3
Dữ liệu ra:
2