#1314. INFORNO

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA - 2020 - HẢI PHÒNG

Cho dãy n số nguyên dương a={a_1,a_2,…,a_n}\ (1≤a_i≤10^9) . Ta định nghĩa dãy tích chênh lệch của dãy trên là một dãy b_1,b_2,…,b_n trong đó:

b_i=∏_{j=1}^n (a_i-a_j )\ (j≠i)

Tức b_i=(a_i-a_1 )×(a_i-a_2 )×…×(a_i-a_j )×…×(a_i-a_n) với 1≤j≤n,j≠i (nếu không có chỉ số j\ne i thì b_i=1 ).

Từ dãy b_1,b_2,…,b_n , ta có một xâu st tương ứng có n ký tự chỉ gồm 3 kí tự `+`,`-` hoặc `0` phụ thuộc vào dấu của dãy b_1,b_2,…,b_n . Cụ thể:

  • st[i]=`+` nếu b_i>0 ; st[i] = `-` nếu b_i<0 ;
  • st[i]=`0` nếu b_i=0 .

Ví dụ: Cho dãy a={1;2;3;1} b_1=(a_1-a_2 )×(a_1-a_3 )×(a_1-a_4 )=(1-2)×(1-3)×(1-1)=0 ; b_2=(a_2-a_1 )×(a_2-a_3 )×(a_2-a_4 )=(2-1)×(2-3)×(2-1)=-1 ; b_3=(a_3-a_1 )×(a_3-a_2 )×(a_3-a_4 )=(3-1)×(3-2)×(3-1)=4 ; b_4=(a_4-a_1 )×(a_4-a_2 )×(a_4-a_3 )=(1-1)×(1-2)×(1-3)=0 . Xâu st nhận được là `0-+0` .

Yêu cầu: Cho xâu kí tự st gồm n ký tự `+`, `−` hoặc `0` . Hãy tìm dãy n số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n có thể sinh ra xâu st theo mô tả trên. Nếu có nhiều dãy thỏa mãn, in ra dãy có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên n\ (1≤n ≤50) ;
  • Dòng thứ hai chứa xâu kí tự độ dài n chỉ gồm 3 kí tự `+`,`-` hoặc `0` .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra dãy có thứ tự từ điển nhỏ nhất thỏa mãn hoặc in ra -1 nếu không tồn tại dãy nào như vậy.

Các số trên một dòng phải ghi cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
0-+0
Dữ liệu ra:
1 2 3 1

Chú ý: Nếu học sinh chỉ in kết quả -1 trong tất cả các test thì không được điểm của bài toán.

Giới hạn:

  • 20\% số test tương ứng với 20\% số điểm có n≤8 ;
  • 15\% số test khác ứng với 15\% số điểm thỏa mãn điều kiện xâu nhập vào chỉ có 1 kí tự `0` ;
  • 15\% số test khác ứng với 15\% số điểm thỏa mãn điều kiện xâu nhập vào không có kí tự `0` ;
  • 20\% số test khác ứng với 20\% số điểm có n≤30 ;
  • 30\% số test khác ứng với 30\% số điểm có n≤50 .