#1322. RCOVER - Phần bị phủ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Nguyễn Thanh Bình Ôn ĐT Hải Phòng T10/2020

Trên mặt phẳng tọa độ cho n hình chữ nhật có tâm (giao điểm của hai dường chéo) là gốc tọa độ. Các cạnh song song với một trong hai trục tọa độ và có chiều dài là số nguyên chẵn.

Tính diện tích của phần mặt phẳng bị phủ bởi các hình chữ nhật trên?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n\ (1≤n≤10^6) ;
  • n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương chẵn X,Y lần lượt là chiều dài của cạnh song song với trục Ox và chiều dài của cạnh song song với trục Oy (2≤X,Y≤10^7) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là phần diện tích của mặt phẳng bị phủ bởi các hình chữ nhật.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
8 2
4 4
2 6
Dữ liệu ra:
28

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 40\% tổng số điểm có tất cả các số trong dữ liệu vào không quá 4000 ;
  • Subtask \#2: 50\% tổng số điểm khác thỏa không có hình chữ nhật nào nằm hoàn toàn bên trong hình khác;