Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
RCOVER1.in RCOVER1.out
RCOVER2.in RCOVER2.out
RCOVER3.in RCOVER3.out
RCOVER4.in RCOVER4.out
RCOVER5.in RCOVER5.out
RCOVER6.in RCOVER6.out
RCOVER7.in RCOVER7.out
RCOVER8.in RCOVER8.out
RCOVER9.in RCOVER9.out
RCOVER10.in RCOVER10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 16 M
RCOVER1.in 28 B
RCOVER1.out 4 B
RCOVER10.in 16 M
RCOVER10.out 16 B
RCOVER2.in 3 K
RCOVER2.out 8 B
RCOVER3.in 10 K
RCOVER3.out 9 B
RCOVER4.in 57 K
RCOVER4.out 11 B
RCOVER5.in 16 M
RCOVER5.out 15 B
RCOVER6.in 852 B
RCOVER6.out 7 B
RCOVER7.in 379 K
RCOVER7.out 13 B
RCOVER8.in 1 M
RCOVER8.out 14 B
RCOVER9.in 4 M
RCOVER9.out 15 B