#1330. RANKING - Xếp hạng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Nguyễn Thanh Bình Ôn ĐT Hải Phòng T10/2020

n xe tải tham gia vận chuyển hàng từ thành phố A đến thành phố B . Các xe tải được đánh số 1, 2, …, n và lần lượt xuất phát từ thành phố A theo thứ tự này. Tất cả các xe tải đều chuyển động đều, tuy nhiên vận tốc của các xe khác nhau không nhất thiết phải giống nhau. Camera hành trình của xe tải i ghi nhận có a_i lần các xe tải trong đoàn vượt qua trên hành trình. Biết rằng không có hai xe tải nào đến B cùng một lúc. Hãy tìm thứ tự đến B của n xe tải nói trên?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương n≤10^5 ;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên a_i .

Dữ liệu ra:

  • In ra n dòng, dòng thứ i in số hiệu của xe tải đến B thứ i\ (i=1,2,…,n) .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
9
2
3
6
4
0
2
2
1
0
Dữ liệu ra:
5
9
1
8
2
6
4
7
3

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 10\% số điểm có 2≤n≤10 ;
  • Subtask \#2: 35\% số điểm khác có 10<n≤2000 ;
  • Subtask \#3: 25\% số điểm khác có 2000<n≤10^5 ;
  • Subtask \#4: 25\% số điểm còn lại có 10^5<n≤10^6 .