#1327. SEQM - Dãy tăng M

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Nguyễn Thanh Bình Ôn ĐT Hải Phòng T10/2020

Cho dãy số nguyên A=(a_1,a_2,…,a_n) và một số nguyên dương M . Hãy tìm cách xóa đi một số ít nhất các số hạng sao cho dãy còn lại (giữ nguyên thứ tự) là một dãy đơn điệu tăng ngoại trừ không quá M cặp hai số liên tiếp vi phạm qui định này.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên n,M\ (1≤n≤10^5;0≤M≤10) ;
  • Dòng thứ hai chứa dãy số a_1,a_2,…,a_n\ (|a_i |≤10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số lượng các số bị xóa trong phương án tối ưu.

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 50\% số điểm có n≤1000 ;
  • Subtask \#2: 50\% số điểm còn lại có n≤10^5 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 2
1 2 3 2 4 1 6
Dữ liệu ra:
0