#1309. SUBNUMS - Tổng các số con

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Vũ Mạnh Hà - Ôn Hải Phòng 08/11/2020

Ta coi mỗi số nguyên dương là một xâu các chữ số (′0′ …′ 9′) mà kí tự bắt đầu khác ′0′.

Cho một xâu biểu diễn số nguyên dương 𝑆 , nếu xâu con từ vị trí thứ 𝑖 đến vị trí thứ 𝑗 của xâu này biểu diễn một số nguyên dương, ta gọi số đó là 𝑓_{𝑖𝑗} . Tính tổng tất cả các 𝑓_{𝑖𝑗} , kết quả lấy modulo 10^9 + 7 .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu biểu diễn số 𝑆\ (0 < 𝑆 < 10^{500000}) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
121
Dữ liệu ra:
158
Dữ liệu vào:
102
Dữ liệu ra:
115