Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 9 0.00%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 5 7 71.43%
1334 ROUTE - Thiết kế tour du lịch 2 15 13.33%
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1337 DIV4 - Chia dãy 7 41 17.07%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
1339 TRICITY - Ba thành phố 0 3 0.00%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 4 0.00%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1345 JOBBERY 6 17 35.29%
1346 PERM 7 41 17.07%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
1348 PETROL - Trạm bơn xăng 8 16 50.00%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 38 34.21%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 8 33 24.24%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 8 14 57.14%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 32 28.13%