#1352. SUMDG - Tổng chữ số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Nguyễn Thanh Bình ôn Hải phòng - Ngày 10 tháng 11 năm 2020 (am)

Cho số nguyên dương x . Hàm f(x) được xây dựng bằng cách như sau: Trước tiên lấy tổng các chữ số của x được số nguyên x_1 ; nếu x_1>9 thì lấy tổng các chữ số của x_1 được số nguyên x_2 ;... Quá trình này tiếp tục đến khi thu được một số nhỏ hơn hoặc bằng 9 . Ví dụ nếu x=197 thì x_1=1+9+7=17; x_2=1+7=8 và ta được f(x)=8 .

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương L,R hãy tính tổng f(L)+f(L+1)+⋯+f(R) .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương Q\ (Q≤100) là số lượng truy vấn;
  • Q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương L_i,R_i\ (1≤L_i≤R_i≤2^{60}) thể hiện một truy vấn.

Dữ liệu ra:

  • Với truy vấn L_i,R_i in ra f(L_i )+⋯+f(R_i) .

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 1≤L_i≤R_i≤9 ;
  • Subtask \#2: R_i-L_i≤1000 ;
  • Subtask \#3: Không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
9 13
44 45
Dữ liệu ra:
19
17