#1355. TRICOUNT - Đếm số tam giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Lê Thanh Bình ôn Hải phòng - Ngày 10 tháng 11 năm 2020 (am)

Trên mặt phẳng tọa độ cho N đường thẳng. Đường thẳng thứ i có phương trình tổng quát là:

{A_i}x + {B_i}y + {C_i} = 0

Hãy đếm số tam giác có các cạnh nằm trên các đường thẳng đã cho. Vì con số này có thể rất lớn nên chỉ cần lấy phần dư khi chia cho 1000000007 .

Chú ý quan trọng: Không có ba đường thẳng nào đồng qui.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N≤3\times 10^5 là số đường thẳng;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi ba số nguyên A_i, B_i, C_i có trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 mô tả đường thẳng thứ i .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất ghi kết quả tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
0 1 0
-5 3 0
-5 -2 25
0 1 -3
0 1 -2
-4 -5 29
Dữ liệu ra:
10