#1346. PERM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 2 - Ôn Hải Phòng T11/2020

Cho dãy A là hoán vị của n phần tử (1≤A[i]≤n;A[i]≠A[j]) .

Hãy đếm số hoán vị B sao cho A[B[x]]=B[A[x]], ∀x=1..n theo modul 10^9+7 .

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa số nguyên dương n .
 • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương A[1], A[2], \dots, A[n] .

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra một số nguyên duy nhất kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
3 1 2 5 4
Dữ liệu ra:
6
Giải thích:
 • A[1] = 3; A[2] = 1; A[3] = 2; A[4] = 5; A[5] = 4 ;

Một số kết quả của B: B[1] = 1; B[2] = 2; B[3] = 3; B[4] = 5; B[5] = 4 ;

Khi đó:

 • A[B[1]]= B[A[1]]= 3 ;
 • A[B[2]]= B[A[2]]= 1 ;
 • A[B[3]]= B[A[3]]= 2 ;
 • A[B[4]]= B[A[4]]= 4 ;
 • A[B[5]]= B[A[5]]=5 .

B[1] = 2; B[2] = 3; B[3] = 1; B[4] = 4; B[5] = 5

Khi đó:

 • A[B[1]]= B[A[1]]= 1 ;
 • A[B[2]]= B[A[2]]= 2 ;
 • A[B[3]]= B[A[3]]= 3 ;
 • A[B[4]]= B[A[4]]= 4 ;
 • A[B[5]] = B[A[5]] = 5 .

Giới hạn:

 • 10\% số điểm có 1≤n≤9 ;
 • 34\% số điểm khác có 1≤n≤100 , kết quả ≤ 10^6 ;
 • 56\% số điểm còn lại có n≤10^6 .