#1347. BMAZE

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 2 - Ôn Hải Phòng T11/2020

Cho bảng gồm M dòng và N cột. Mỗi ô được đánh số từ 1 đến M\times N . Ô giao bởi hàng i và cột j được đánh số i+(j-1)\times M .

Bảng được chia thành nhiều trường, mỗi trường có đúng k cột (trừ trường cuối).

Từ một ô đánh số x bạn được di chuyển:

 • Theo đường chéo lên trên, sang phải: sang ô x+M-1 ;
 • Sang phải: sang ô x+M ;
 • Theo đường chéo xuống dưới, sang phải: sang ô x+M+1 .

Trong trường đầu tiên, có tất cả P ô bị cấm, ô đầu tiên là ô đánh số Q , các ô tiếp theo được tính theo công thức Q_i=((Q_{i-1}\times A+B)\text{ mod }C)+1 .

Trong các trường tiếp theo, các ô cấm lại được lặp lại, nói cách khác nếu ô x bị cấm thì ô x+K\times M cũng là ô cấm.

Yêu cầu: Chọn một ô tùy ý ở trường thứ nhất, đếm số đường đi từ ô đó đến một ô ở cột N sao cho không đi qua ô cấm, không đi ra ngoài bảng.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa ba số nguyên M,N,K ;
 • Dòng thứ ha chứa năm số nguyên P,Q,A,B,C\ (1≤A,B,C,P<Q≤M\times K) .

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra số lượng đường tìm được theo modul 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 8 3
7 1 2 7 11
Dữ liệu ra:
12
Giải thích:

Các đường đi:

 • 3 → 8 → 11 → 15 → 20 → 23 → 27 → 32 ;
 • 3 → 8 → 11 → 15 → 20 → 24 → 27 → 32 ;
 • 3 → 8 → 12 → 15 → 20 → 23 → 27 → 32 ;
 • 3 → 8 → 12 → 15 → 20 → 24 → 27 → 32 ;
 • 8 → 11 → 15 → 20 → 23 → 27 → 32 ;
 • 8 → 11 → 15 → 20 → 24 → 27 → 32 ;
 • 8 → 12 → 15 → 20 → 23 → 27 → 32 ;
 • 8 → 12 → 15 → 20 → 24 → 27 → 32 ;
 • 11 → 15 → 20 → 23 → 27 → 32 ;
 • 11 → 15 → 20 → 24 → 27 → 32 ;
 • 12 → 15 → 20 → 23 → 27 → 32 ;
 • 12 → 15 → 20 → 24 → 27 → 32 ;

Giới hạn:

 • Subtask \#1: 17\% số điểm có M≤10; N≤10^4; K=N ;
 • Subtask \#2: 32\% số điểm khác có M≤10; 10^4≤N≤10^8; K=10^4 ;
 • Subtask \#3: 51\% số điểm còn lại có M≤100; K≤N≤10^{16}; K≤10^4 .