#1341. FIVES - Bộ năm số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Nguyễn Thanh Bình Ôn ĐT Hải Phòng T10/2020

Cho dãy số nguyên không âm a_1,a_2,…,a_n . Bạn hãy trả lời Q truy vấn. Mỗi truy vấn có dạng hai số nguyên L,R\ (1≤L≤R≤n) thể hiện đếm xem có bao nhiêu bộ (i,j,k) với L<i<j<k<R a_L>a_i<a_j>a_k<a_R .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n,Q\ (1≤n≤2000,1≤Q≤10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1,a_2,…,a_n\ (0≤a_i≤10^9) ;
  • Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên L,R\ (1≤L≤R≤n) thể hiện một truy vấn.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi truy vấn in một số nguyên trên một dòng - kết quả tìm được.

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 40\% số điểm có n,Q≤100 ;
  • Subtask \#2: 30\% số điểm khác có n≤100,Q≤10^5 ;
  • Subtask \#3: 30\% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10 3
5 5 1 1 5 5 1 1 5 5
``
1 10
2 9
1 1
Dữ liệu ra:
8
8
0
Giải thích:
  • Các bộ (i,j,k) cho truy vấn đầu tiên và truy vấn thứ hai là: (3, 5, 7), (3, 5, 8), (3, 6, 7), (3, 6, 8), (4, 5, 7), (4, 5, 8), (4, 6, 7), (4, 6, 8) .