#1319. BOARD

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

CSP Open Contest 3

Cho một bảng số val gồm M dòng N cột, các hàng đánh số từ 1 đến M , các cột đánh số từ 1 đến N . val[i][j] là số được ghi ở hàng i cột j .

Một hình chữ nhật được xác định bởi ô trái trên (a, b) và ô phải dưới (c, d) trong đó a ≤ c b ≤ d sẽ gồm tất cả các số val[i][j] thỏa mãn a ≤ i ≤ c b ≤ j ≤ d .

Yêu cầu: tìm một số X nhỏ nhất sao cho X thỏa mãn tất cả K bộ điều kiện có dạng (a, b, c, d, t) .

 • (a, b), (c, d) là ô trái trên và phải dưới như trên;
 • t ≤ (c − a + 1) × (d − b + 1) ;
 • X cần phải lớn hơn hoặc bằng ít nhất t số val[i][j] trong hình chữ nhật xác định bởi (a, b), (c, d) .

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên bao gồm ba số nguyên dương M, N, K ;
 • M dòng sau mỗi dòng gồm N số nguyên dương, số thứ j trên dòng thứ i val[i][j] ;
 • K dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 5 số a, b,c, d, t là một bộ điều kiện.

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra một số duy nhất là X cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4 2
1 1 2 3
1 2 3 1
3 1 2 1
1 2 3 4 4
2 2 3 3 2
Dữ liệu ra:
2

Giới hạn:

 • Trong mọi test val[i][j] ≤ 10^6 ;
 • Subtask \#1: 20\% số điểm có 1 ≤ M, N ≤ 300, K = 1 ;
 • Subtask \#2: 20\% số điểm khác có 1 ≤ M × N ≤ 10^5, K ≤ 10 ;
 • Subtask \#3: 50\% số điểm khác có 1 ≤ M, N ≤ 300, K ≤ 5 × 10^4 ;
 • Subtask \#4: 10\% số điểm còn lại có 1 ≤ M × N ≤ 10^5, K ≤ 5 × 10^4 .