Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 276 10.51%
1404 SEQMX 14 262 5.34%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 35 157 22.29%
1460 FILL 48 147 32.65%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 147 22.45%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 145 12.41%
1360 TREE - Đường kính cây 17 137 12.41%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 136 21.32%
1409 TABLE 16 133 12.03%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 33 97 34.02%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1469 DOMINO 53 87 60.92%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 79 18.99%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
1462 CITIES 16 74 21.62%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%