#1404. SEQMX

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập Bồi dưỡng HSGQG, Hải Phòng, T11/2020, Thái BK

Cho dãy số nguyên a_1, a_2, …, a_n và một số nguyên dương k . Hãy tìm một đoạn con của a , có ít nhất k phần tử và có trung bình cộng lớn nhất có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, k ;
  • Dòng tiếp theo chứa dãy a .

Dữ liệu ra:

  • Ghi trung bình cộng lớn nhất tìm được, quy tròn đến số thập phân thứ năm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 3
2 4 5 1 3 4 1
Dữ liệu ra:
3.66667

Giới hạn:

  • 1 ≤ k ≤ n ≤ 10^5, −10^5 ≤ a_i ≤ 10^5 ;
  • 50\% số test với n ≤ 5000 .