Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 7 0.00%
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 0 7 0.00%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 2 2 100.00%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 16 73 21.92%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1543 SCI 15 45 33.33%
1542 TRANS 9 17 52.94%
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1537 ABST 5 19 26.32%
1536 MATH 8 36 22.22%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%