#1555. PERMEOW - Trò chơi hoán vị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Dữ liệu vào:
3
2 1 3
3 1 2
Dữ liệu ra:
5
Dữ liệu vào:
5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Dữ liệu ra:
0