#1554. DECOR - Trang trí cây thông

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Dữ liệu vào:
5 3 1
00101
1 2
2 3
3 5
Dữ liệu ra:
1 3
Dữ liệu vào:
5 0 3
11010
Dữ liệu ra:
1 5