#1540. PRIMES

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN : VNU-OI 2020

Hoàng và Đông là hai người bạn thân thiết từ lâu rất thích môn toán dù hiện nay hai người làm trong lĩnh vực khác nhưng vẫn thường xuyên đó nhau về những bài toán. Hôm nay Hoàng hứng chí đề xuất Đông một bài toán liên quan đến khái niệm số nguyên tố.

Một số nguyên dương x gọi là số nguyên tố nếu số x chỉ có đúng hai ước khác nhau là 1 và chính nó.

Với một số nguyên dương n , Hoàng viết liên tiếp tất cả n số nguyên tố đầu tiên theo thứ tự từ nhỏ tới lớn thành một dãy các chữ số. Ví dụ với n = 10 Hoàng sẽ nhận được dãy các chữ số: 2357111317192329 . Hoàng đưa dãy chữ số đó cho Đông kèm theo một số n và yêu cầu Đông xóa đi đúng k chữ số trong dãy để nhận được số lớn nhất có thể.

Yêu cầu: Với số n k , hãy giúp Đông tìm ra số lớn nhất có thể nhận được.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số T là số bộ test cần kiểm tra;
  • Dòng thứ i trong T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số n k . Đảm bảo rằng k nhỏ hơn độ dài của dãy chữ số.

Dữ liệu ra:

  • In ra T dòng, dòng thứ i ghi kết quả của test thứ i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
10 10
8 8
Dữ liệu ra:
792329
7719

Giới hạn:

  • Tổng các số n trong dữ liệu vào không vượt quá 400000 .