Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1536 MATH 8 36 22.22%
1537 ABST 5 19 26.32%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
1542 TRANS 9 17 52.94%
1543 SCI 15 45 33.33%