#1543. SCI

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN : VNU-OI 2020

Cho số N , thầy Hùng muốn chia số N thành tổng của các số nguyên dương liên tiếp. Ví dụ, với N=15 ta có 3 cách chia:

  • 15=1+2+3+4+5 ;
  • 15=4+5+6 ;
  • 15=7+8 .

Cho số N , hãy đếm số cách chia số N thành tổng các số nguyên dương liên tiếp.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa số cách chia.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
15
Dữ liệu ra:
3

Giới hạn:

  • Subtask \#1 ( 16\% số điểm) N < 10^2 ;
  • Subtask \#2 ( 24\% số điểm) N < 10^6 ;
  • Subtask \#3 ( 36\% số điểm) N < 10^{10} ;
  • Subtask \#4 ( 24\% số điểm) N < 10^16 .