#1552. SOCKS - Vớ giáng sinh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Dữ liệu vào:
6 4
1 0 0 0 0 1
1 3
3 2
3 4
4 5
4 6
3
3
2
5
Dữ liệu ra:
1
1
1
2
2