#1474. FAIRGAME

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hải Phong và Hải Dương cùng chơi một trò chơi. Hai bạn có một cái túi có N viên sỏi, Hải Phong đi trước và Hải Dương đi sau. Tại mỗi lượt chơi:

  • Người chơi được lấy ra ít nhất 1 viên sỏi và nhiều nhất K viên sỏi;
  • Nếu số sỏi lấy ra là số lẻ, người chơi được M đồng.

Khi túi sỏi hết sỏi, người chơi cuối cùng được P đồng và người còn lại được Q đồng.

Khi trò chơi kết thúc, Hải Phong được X đồng, Hải Dương được Y đồng. Hai bạn đều chơi tối ưu, nghĩa là Hải Phong muốn giá trị X-Y là cực đại, Hải Dương muốn giá trị X-Y là cực tiểu.

Dữ liệu vào:

  • Gồm 5 số nguyên dương N,K,M,P,Q\ (1≤N,K,M,P,Q≤5×10^6) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra giá trị X-Y .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 3 5 4 2
Dữ liệu ra:
2

Giới hạn:

  • 30\% số điểm của bài thoả mãn điều kiện N≤4000 ;
  • 10\% số điểm khác của bài thoả mãn điều kiện N≤10000;K≤900 ;
  • 20\% số điểm khác của bài thoả mãn điều kiện N≤10000 ;
  • 40\% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.