#1553. DHAKA - Đường đến Dhaka

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Dữ liệu vào:
6 6 2 2
0
1 1
0
1 1
1 1
0
1 2 1
2 3 2
1 4 2
4 5 2
5 6 1
3 6 1
Dữ liệu ra:
-1
Dữ liệu vào:
6 6 2 2
0
1 1
0
1 1
1 2
0
1 2 1
2 3 2
1 4 2
4 5 2
5 6 1
3 6 1
Dữ liệu ra:
5
Dữ liệu vào:
6 6 2 2
0
1 1
0
0
1 2
0
1 2 1
2 3 2
1 4 2
4 5 2
5 6 1
3 6 1
Dữ liệu ra:
6