Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%