Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 13 37 35.14%