Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
610 LINETRIP 49 117 41.88%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%