Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 21 50 42.00%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 79 13.92%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 22 85 25.88%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%