Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
610 LINETRIP 49 117 41.88%
635 AVG3NUM 31 34 91.18%
640 TINHTONG 44 67 65.67%
645 BIGGER 30 54 55.56%
650 MOD 25 52 48.08%
655 PRODUCT 32 45 71.11%
660 BALLOON 25 29 86.21%
665 EVENSUM 23 41 56.10%
666 BUYING 19 21 90.48%
670 CHAR 29 35 82.86%
676 DSUM 31 43 72.09%