Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 91 253 35.97%