Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 250 586 42.66%
222 IP - Số IP của nhân viên 145 470 30.85%
458 HFNUMBER - Số có bạn 143 581 24.61%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 125 203 61.58%
455 FANUMBER - Số độc thân 123 458 26.86%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 114 177 64.41%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 94 202 46.53%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 241 39.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 92 147 62.59%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 91 251 36.25%
224 PAPER - Các tấm bìa 75 139 53.96%
604 C3 48 160 30.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 43 104 41.35%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 32 67 47.76%
1146 PTC - Phần tử chung 8 8 100.00%