Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 202 454 44.49%
458 HFNUMBER - Số có bạn 143 593 24.11%
455 FANUMBER - Số độc thân 136 522 26.05%
222 IP - Số IP của nhân viên 127 492 25.81%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 109 162 67.28%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 103 182 56.59%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 91 253 35.97%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 200 45.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 75 107 70.09%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 75 223 33.63%
224 PAPER - Các tấm bìa 71 144 49.31%
604 C3 44 143 30.77%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 35 73 47.95%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 33 119 27.73%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 29 51 56.86%
1146 PTC - Phần tử chung 10 21 47.62%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 4 46 8.70%