Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 479 30.48%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 116 183 63.39%
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 276 35.14%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 97 205 47.32%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 242 38.84%
455 FANUMBER - Số độc thân 125 460 27.17%
458 HFNUMBER - Số có bạn 144 583 24.70%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
604 C3 48 160 30.00%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 37 74 50.00%
1146 PTC - Phần tử chung 13 16 81.25%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%