Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 15 27 55.56%
608 SQUARE 4 31 12.90%
638 VMACHINE 8 18 44.44%
675 COUNTK 0 4 0.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
2010 NZSUM 0 0 -
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 38 157 24.20%