Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 104 180 57.78%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 73 148 49.32%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 613 30.34%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 209 35.89%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 176 38.64%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 65 117 55.56%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 51 99 51.52%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 56 105 53.33%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 43 79 54.43%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 123 454 27.09%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 98 221 44.34%