Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 144 242 59.50%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 90 190 47.37%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 255 33.33%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 82 208 39.42%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%