Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
638 VMACHINE 9 20 45.00%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
675 COUNTK 0 4 0.00%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 116 22.41%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 38 66 57.58%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 95 25.26%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 34 2.94%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
2010 NZSUM 0 0 -
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 13 25 52.00%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
5067 FUN - Hệ số 10 20 50.00%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 146 21.92%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 22 91 24.18%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 16 32 50.00%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 53 112 47.32%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 43 175 24.57%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 226 10.62%