Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
638 VMACHINE 9 20 45.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%