Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%