Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 30 133 22.56%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 94 26.60%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 36 68 52.94%
708 CD2B19 - Ước 12 32 37.50%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 30 30.00%