Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 36 63 57.14%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 89 25.84%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 27 37.04%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%