Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%