Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%