Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%