#902. ZIMA - Mùa đông đang đến

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Ngày xưa, khi những con Rồng còn cai trị thì nhiệt độ không khí không bao giờ xuống dưới 0 . Tuy nhiên khi thời đại này qua đi thì những ngày ấm áp cũng đi theo chúng. Ta định nghĩa một ngày là mùa đông nếu như nhiệt độ trung bình của ngày đó nhỏ hơn 0 . Ta nói có một mùa đông kéo dài T ngày nếu như có T ngày liên tiếp nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 0 .

Có một số người chuyên làm phiền lòng những người khác bằng cách huyên thuyên nói về một mùa đông sắp đến. Vì vậy một đạo luật được ban hành qui định rằng bạn chỉ có thể nói về một mùa đông độ dài T sắp đến trước khi nó thực sự đến không quá 2\times T ngày, ngoại trừ mùa đông dài nhất có thể nói về nó trước 3\times T ngày. Bạn cũng không thể nói về mùa đông khi nó đang diễn ra nhưng trong khi một mùa đông đang diễn ra bạn vẫn có thể nói về một mùa đông trong tương lai theo qui tắc trên. Nếu có nhiều mùa đông dài nhất qui tắc 3\times T chỉ áp dụng cho một trong số chúng.

Biết nhiệt độ dự kiến sẽ diễn ra trong một số ngày. Hãy tìm số ngày tối đa trong số đó có thể nói về một mùa đông đang đến.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N\ (N≤10^5) là số ngày;
  • Dòng tiếp theo chứa N số nguyên t_1, t_2, \ldots, t_N\ (|t_i| \le 10^9) là nhiệt độ dự báo trong N ngày theo thứ tự từ ngày thứ nhất đến ngày N .

Kết quả:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số ngày tối đa bạn có thể nói về một mùa đông đang đến.

Ví dụ:

Dữ liệu:

8
1 -1 4 3 8 -2 3 -3

Kết quả:

6

Giải thích: