#324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Số nguyên dương n được gọi là số hoàn thiện nếu tổng của tất cả các ước nguyên dương thực sự của n bằng đúng n . Cho số nguyên dương n . Kiểm tra xem n có phải số hoàn thiện hay không?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số nguyên dương n , nếu n là số hoàn thiện thì ghi ra YES, ngược lại, ghi NO.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
6
10
28
Dữ liệu ra:
YES
NO
YES
Giải thích:
  • Test case \#1 : Số 6 có ba ước thực sự là 1, 2, 3 có tổng bằng 6
  • Test case \#2 : Số 10 có các ước thực sự là 1, 2, 5 có tổng bằng 8 (khác 10 )
  • Test case \#3 : Số 28 có các ước thực sự là 1, 2, 4, 7, 14 có tổng bằng 28

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^9 .