#350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy gồm n số nguyên a_1, a_2, …, a_n , tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong dãy.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa duy nhất một số nguyên dương n (số phần tử trong dãy).
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên là các phần tử a_1, a_2, …, a_n

Dữ liệu ra:

  • In ra trên một dòng hai số nguyên là phần tử xuất hiện nhiều nhất và số lần xuất hiện của phần tử đó (nếu có nhiều phần tử khác nhau với số lần xuất hiện là như nhau và lớn nhất thì in ra phần tử đầu tiên xuất hiện trong dãy).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
2 1 1 2 3
Dữ liệu ra:
2 2
Dữ liệu vào:
5
3 1 3 1 2
Dữ liệu ra:
3 2

Giới hạn:

  • 1≤n≤10^5,0≤a_i≤10^5