Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4169 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 39 ms 1116 K C++ / 543 B Phạm Thế Phong 2020-02-22 13:53:04
#37357 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 39 ms 992 K Pascal / 422 B Khuyen Tran 2021-05-22 8:46:17
#2383 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 41 ms 1124 K C++ / 475 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 14:10:30
#39888 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 45 ms 3072 K C++ 17 / 4 K Durex-_- 2021-06-26 15:00:14
#48160 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 46 ms 1108 K C++ / 397 B Onii Chan 2021-09-17 14:57:45
#66865 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 47 ms 1104 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-12-30 0:09:14
#79622 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 51 ms 1076 K C++ 14 / 457 B Duy Anh 2022-03-29 16:42:42
#64810 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 52 ms 1148 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 2:31:48
#5022 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 53 ms 1120 K C++ 17 / 397 B Lemon Garden 2020-03-25 0:48:36
#63609 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 60 ms 1032 K C++ 11 / 876 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:47:45
#4294 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 62 ms 4604 K C++ / 727 B Takce 2020-02-26 7:31:38
#29418 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 88 ms 2608 K C++ 17 / 552 B iwannabetheguy 2021-03-04 12:12:54
#80685 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 105 ms 4652 K C++ 11 / 839 B Xuân 2022-04-07 13:21:56
#60364 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 107 ms 1788 K C++ 17 / 389 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-01 8:13:13
#24727 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 109 ms 1084 K C++ 17 / 537 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 8:35:11
#47723 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 111 ms 1124 K C++ 11 / 358 B hihihi1 2021-09-14 6:08:15
#14756 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 112 ms 1536 K C++ 17 / 1 K Đủ 2020-11-12 16:17:12
#39090 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 118 ms 1132 K C++ 17 / 557 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-16 18:01:27
#50409 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 123 ms 1892 K C++ / 635 B trần minh hoàng 2021-10-08 7:33:19
#80157 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 124 ms 1232 K C++ / 331 B Đỗ Việt Cường 2022-04-01 10:01:41
#56136 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 135 ms 1248 K C++ 17 (Clang) / 812 B Lewjxz 2021-11-08 17:35:30
#77734 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 162 ms 1172 K C++ / 1 K Phạm Duy Khánh 2022-03-16 17:30:21
#80061 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 572 ms 49304 K Python 3 / 145 B THI? 2022-03-31 12:41:21
#2445 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 630 ms 49264 K Python 3 / 149 B Chùm CUỐI 2020-01-03 2:30:23
#46242 #350. MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất Accepted 100 815 ms 11432 K C# / 1 K Trần Văn Hùng 2021-09-02 1:48:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: