#340. DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xét cách biểu diễn số bởi các que diêm.

Cho hai số l, r , hãy tìm số que diêm ít nhất và số que diêm nhiều nhất để biểu diễn được một số trong đoạn [l, r] .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương l, r .

Dữ liệu ra:

  • Gồm T dòng, mỗi dòng gồm hai số nguyên dương a,b lần lượt là số que diêm ít nhất và số que diêm nhiều nhất biểu diễn được một số trong đoạn [l, r] (các số cách nhau bởi dấu cách).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1 10
123 456
Dữ liệu ra:
2 8
7 19

Giải thích:

  • Test case \#1 : Số 1 biểu diễn bởi 2 que diêm (ít nhất), số 10 biểu diễn bởi 8 que diêm (nhiều nhất).
  • Test case \#2 : Số 171 biểu diễn bởi 7 que diêm (ít nhất), số 388 biểu diễn bởi 19 que diêm (nhiều nhất)

Giới hạn:

  • 1≤T≤10^3,1≤l≤r≤10^{18},r-l≤10^5